مدیریت

اصطلاح مدیریت به معنی انجام کارها به طور اثربخش و کارآمد به وسیله دیگران است. در مدیریت  اهداف سازمانی اولویت دارد بنابراین مدیریت نفوذ در دیگران جهت کسب اهداف سازمانی است.

وظایف مدیران تدوین استراتژی برای دست‏یابی به اهداف سازمانی است. مدیران مسئولیت طراحی ساختار سازمان را نیز به عهده دارند. سازمان دهی شامل موضوعات زیر است:مدیریت

چه وظایفی باید انجام بگیرد؟ چه کسی باید آن را انجام دهد؟ چگونه این وظایف گروه بندی می شود؟

بسیاری از مدیران به دلیل وظایف متعددی که دارند برای تدوین استراتژی های خود در بسیاری از حوزه ها نیاز به مشاوره از افراد متخصص دارند. محمد غفاری در زمینه استراتژی و برنامه ریزی سازمان‏ها با ارائه خدمات مشاوره بسیاری از مدیران را راهنمایی نموده و با تجربه کافی آمادگی این مهم را نیز دارد.