بازاریابی

بازاریابی بحثی درباره مشـتریان و بـازار است. یک شرکت برای آنکه موفق باشد باید اهداف  خود را بر روی آرزوهای مشتری و الزامات بازار تنظیم کند. بنابراین بازاریابی از این منظر یک ابزار مدیریت است. بازاریابی آمیزه‏ای از محصولات نوآورانه، ارزیابی آرا، حضور بروشوری، حضور اینترنتی، داشتن مجلات مخصوص مشتریان، داشتن برنامه‏ های خبری و قیمت‏های منطقی است.بازاریابی

برای معرفی مناسب یک شرکت لازم است اهداف، محصولات، نگرش‏ه و کنش‏های همه بخش‏های شرکت در هماهنگی با یکدیگر باشد.

دستور کار موفق برای داشتن بازاریابی موفق چشم‏اندازی دقیق از نقاط قوت، نقاط ضعف و داشتن اراده برای ایجاد تحول یک کسب وکار است.

طرح بازاریابی موثر برای افزایش تعداد مشتریان شامل پنج مرحله است که با هم در ارتباط نزدیک هتند.

  • تهیه آمار
  • ارزیابی
  • برنامه ریزی
  • اقدام نمودن و عمل
  • اندازه گیری

مجموعه محمد غفاری با تجربه کافی و در اختیار داشتن تیم کارشناسی متخصص آمادگی خود را در تهیه طرح بازاریابی و اجرای آن را جهت افزایش مشتریان همه سازمان‏ها اعلام می‏دارد.