خدمات اجرایی حوزه ی استخدام و مدیریت نیروی انسانی:

محمد غفاری به همراه تیم متخصص و مجرب خود، برای طراحی و اجرای کلیه ی طرح های تبلیغاتی، مدیریتی، بازاریابی و فروش موفق اعلام آمادگی می نماید. بدیهی است بهترین طرح های تجاری توسعه محور و سودآور بر روی کاغذ، چنانچه بصورت تمام و کمال و توسط نیروی متخصص به مرحله ی اجرا درنیاید، هیچگونه تغییر و تحول مثبت و چشمگیری را در ساختار کسب وکار موجب نخواهد شد و در نتیجه، نویدبخش آینده ی درخشانی نیز برای آن نخواهد بود.

  • طراحی، اجرا و مدیریت مصاحبه های استخدامی به منظور استخدام نیروی کارآمد و متخصص
  • اجرا و مدیریت برنامه های آموزشی متناسب با دانش روز برای تیم بازاریابی و فروش به منظور افزایش کارآیی آنها
  • تهیه طرح پاداش و تشویق برای کارشناسان فروش بر حسب درصد و حجم فروش

درخواست مشاوره