کارگاه های آموزشی سازمانی مجموعه محمد غفاری

مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای101 تکنیک جذب و حفظ مشتریکوچینگ مدیران مدیر فروش با متد محمد غفاری زبان بدن برندسازی و مدیریت برند