کارگاه های آموزشی گروهی مجموعه محمد غفاری

مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای101 تکنیک جذب و حفظ مشتریکوچینگ مدیران مدیر فروش با متد محمد غفاری   زبان بدن برندسازی و مدیریت برند