خدمات اجرایی حوزه تبلیغات و تحقیقات بازار:

محمد غفاری به همراه تیم متخصص و مجرب خود، برای طراحی و اجرای کلیه ی طرح های تبلیغاتی، مدیریتی، بازاریابی و فروش موفق اعلام آمادگی می نماید. بدیهی است بهترین طرح های تجاری توسعه محور و سودآور بر روی کاغذ، چنانچه بصورت تمام و کمال و توسط نیروی متخصص به مرحله ی اجرا درنیاید، هیچگونه تغییر و تحول مثبت و چشمگیری را در ساختار کسب وکار موجب نخواهد شد و در نتیجه، نویدبخش آینده ی درخشانی نیز برای آن نخواهد بود.

  • طراحی، اجرا و مدیریت طرح ها و پروژه های تبلیغاتی مؤثر با بازدهی قطعی
  • طراحی شیوه های نوین تبلیغاتی متناسب با نوع کسب وکار در جهت افزایش فروش در بازار رقابتی
  • طراحی، اجرا و مدیریت پروژه های بازارسنجی و بازاریابی متناسب با سطح فروش ایده آل

درخواست مشاوره